Stichting Haarlemsbouwplannen.nl                                                                                        

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Herinrichting Dreef 2017 en herinrichting Houtplein

 

media over Dreef en Houtplein

Standpunt van onze stichting:

Geen asfalt maar klinkers!

Opm.: De gemeente heeft in geen enkel document het beschermd stadsgezicht genoemd terwijl de Dreef dat wel is!

Zittingsdatum voor de Beroep&Bezwaar commissie 27 september 2017 9.00

 

Bezwaren van onze stichting tegen de plannen voor de Dreef in Haarlem:

 

bezwaar-op-College besluit 2017-239232.pdf

 

bezwaar-SH-herinrichting-Dreef-rijweg-def.pdf

 

bezwaar-SH-herinrichting-Dreef-Schelpenpad-en-fietspad-def.pdf

De petitie geïnitieerd door Pieter Vonck haalde 2048 handtekeningen!! De petitie tegen asfaltering:  maak-haarlem-blij-houd-de-dreef-asfaltvrij!

 

Onze stichting zet zich in voor het erfgoed van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Daarom maken wij ernstig bezwaar tegen de voorgenomen herinrichting van de Dreef en van asfaltering in het bijzonder.

De Dreef is een unieke stadsentree in ons land.  “Niet voor niets maakt de omgeving deel uit van het beschermd stadsgezicht.“ (citaat uit gebiedsvisie 2011 van de gemeente.) Vervolgens negeert de gemeente het beschermdstadsgezicht!

De Dreef als toegangsweg naar Haarlem heeft de tand destijds doorstaan en heeft nog steeds een unieke landelijke, rustieke, historische, uitstraling. Nu de voorgevel van de gebouwen van de Provincie onveranderd is gebleven is het mogelijk het historische karakter van de Dreef te behouden. Mits deze bijvoorbeeld niet wordt geasfalteerd.

In de PowerPoint presentatie (beeld 10) valt te zien welke destructieve invloed het plan heeft op het rustieke karakter.(Informatie ontleenden wij aan de PowerPoint presentatie van de gemeente van 12 april en de ontwerptekening VOSweco-20170117)

Zeer de moeite waard de videoregistratie van de vergadering Beheer van 13 juli begin op ca 12.00.00:
https://haarlem.raadsinformatie.nl/vergadering/380627/%2013-07-2017

Opmerking:
De nieuwbouw aan de Dreef  veroorzaakte schade aan het voorterrein (2014).
Ter compensatie en herstel werd de gemeente Haarlem een bedrag van 400.000 euro ter beschikking gesteld door de Provincie. Wrang is dat dit bedrag nu, vermeerdert met 264.000 euro van de gemeente dreigt te worden gebruikt voor een in onze ogen verkeerde ontwikkeling.

De gemeente is van plan de rustieke klinker bestrating door asfalt.

 DOCUMENTEN:  

Toegevoegd op 24 oktober 2017

Contra-expertise op historische analyse Dreef van Chris Brunner door: Marjoleine van Schaijk, ontvangen per mail:
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Marjoleine van Schaik
Verzonden: woensdag 18 oktober 2017 8:53
Aan: Gemeente Haarlem
Onderwerp: Re: Redengevende omschrijving parken rondom Dreef

In reactie op het rapport-Brunner wordt opgemerkt dat het een uitgebreid en informatief rapport is dat de cultuurhistorische onderlegger van de Dreef uitstekend belicht. Met betrekking tot het vervangen van de huidige klinkerbestrating spelen geen waarden vanuit historisch materiaal; de klinkers an sich zijn niet beschermenswaardig. Echter, de klinkerbestrating draagt een geheel andere beeldkwaliteit dan asfalt, en sluit daarin beter aan bij de rijke historische karakteristiek van de plek. Rekening houdend met de ligging in het beschermd stadsgezicht wordt asfaltering van de Dreef vanuit de bestaande beeldkwaliteit gezien als een verarming van de ruimtelijke kwaliteit.

Toegevoegd op 22 september 2017

Aanvulling-op-bezwaar-van-der-Have.pdf

Toegevoegd op 19 september 2017

0000061010-REACTIE AFDELING DW-VTH.pdf Belangrijk voor procedure B&B, 126 pagina's.

Toegevoegd op 16 september 2017

De Haarlemse Dreef_cultuurhistorische analyse_def.pdf

Toegevoegd op 15 september 2017

2017324459 1. Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding herinrichting Houtplein en omgeving.pdf Raadstuk over beschikbaar stellen van krediet

2017179982 Brief van wethouder Sikkema d.d. 12 april 2017 aan cie beheer betreft Stand van zaken project herinrichting Houtplein en omgeving (1).pdf

2017324459 3. Bijlage B- Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan Houtplein Delva d.d. 10 december 2011 (1).pdf

Toegevoegd op 11 september 2017

Houtplein HWD_DLA_ plankaart fase 1_DO_2012_08_28 A0+ sta Totaal 1op500.pdf

Ontwerp Delva Houtplein e.o. 111210.pdf met artists impressions.

Toegevoegd op 6 september 2017:

technisch\20160706 Verhardingsonderzoek SWNL-0188080.pdf

technisch\20170801 Verhardingsonderzoek rijweg SWNL0211061.pdf

technisch\348275401D - 20170720.pdf plantekening

technisch\348275402D - 20170720.pdf plantekening

 

Citaat uit het Raadsstuk:
"Het Houtplein, één van de entrees van de stad, moet meer allure krijgen en wordt heringericht. We transformeren het plein tot een OV-knooppunt, waarin verkeersstromen worden gescheiden en het openbaar vervoer wordt verbeterd. Door de herinrichting wordt het plein mooier, schoner en veiliger."

Commentaar van onze stichting:
Het bovenstaande is een contradictio in terminus. Bussen verminderen de allure. En de verkeersstromen zijn uiterst ologisch en  onveilig voor fietsers en voetgangers.

 Toegevoegd op 30 augustus 2017:

verslag ARK vastgesteld 24-05-2016.pdf Advies Dreef van ARK (Architectuur Ruimtelijke Kwaliteit)

110412 Startnotitie GV Houtplein-Dreef.pdf

120130 document HDH CONCEPT.pdf

offerte werkzaamheden SWECO.pdf

omgevingsvergunning getekend 2017-04814.pdf

Ontwerp Delva Houtplein e.o. 111210.pdf

specificatie werkzaamheden SWECO.pdf

 

zienswijzen:

Zienswijze Vereniging Haerlem-Dreef -Brief aan de Raad19 juli 2017f

Zienswijze-Heemschut Dreef.pdf

Zienswijze van onze stichting (PDF)

Zienswijze van R.Ebbinge

 

Toegevoegd ca juli 2017:

Omgevingsvergunning gmb-2017-121481-fiets-voetpad (1).pdf

Omgevingsvergunning gmb-2017-121485-rijweg.pdf

19-07-2017-Brief van Weth. Sikkema met wat nutteloze repapratiesr.pdf

Dreef/trillingsonderzoek/zonder de Dreef.pdf

 Memo Dreef juni 2017 PV.EH.pdf (Op- en aanmerkingen bij de voornemens van de gemeente)

 2017239232 Reactienota op ingediende zienswijzen Dreef met bijlagen.pdf

 2017239232 Collegebesluit Vaststellen definitief ontwerp Herinrichting Dreef.pdf

plan van de gemeente anno april 2017 (plantekening van de Dreef)

 PowerPoint van de gemeente  (Download) gepresenteerd in hotel Carlton op

 


Asfalt voorstel van de gemeente.


Klinkerbestrating en bredere groenstroken. Onze voorkeur.

 

Uit de presentatie:Een zuidelijke entree van Haarlem met meer allure!”.
Dit is een stelling die haaks staat op asfaltering. In feite een vorm van desinformatie. Asfalt vermindert de allure, zeker in historisch perspectief.

 

Uit de tekening blijkt dat twee bushaltes aan de Dreef, één aan de Oostzijde en één aan de Westzijde evenals de touringcar opstelplaats, zouden vervallen. Loopt dit niet vooruit op de herinrichting van het Houtplein?

 

  Stukken uit het verleden:

  gmb-2017-45061.pdf  Dreefplan vrij gegeven voor Inspraak 21-03-2017

  110316 Plan van Aanpak Gebiedsvisie - Inrichtingsplan Houtplein Dreef.pdf

 
 

  In het plan verdwijnt de opstelplaats voor touringcars! Is dat de bedoeling?