Stichting Haarlemsbouwplannen.nl

Aldi Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Alditerrein juridisch

2013 De kwestie heeft een tijd stilgestaan. Nu is er een nieuwe plankaart en een nieuwe beschrijving. datum november 2013

Bestemmingsplan:

Koninginnebuurt, parti+˝le herziening 2014_concept.pdf

NL.IMRO.0392.BP4120011-co01_29-09-2013.pdf

   
Brief van wethouder over vervolgaanpak voor het gebied Koninginnebuurt (14 november 2012). Een brief die kritisch tegen het licht moet worden gehouden! 2012 11 14 bp Koninginnebuurt vervolgaanpak.pdf
Reactie van wethouder Cassee op de vernietiging van het bp door de Raad van State (25 oktober 2012): raadsinformatiebrief uitspraak Raad van State bp Koninginnebuurt.pdf
 

Hieronder documentatie van voor de vernietiging het Bestemmingsplan eerste partiële herziening Koninginnebuurt op 24 oktober 2012.

Uitspraak Raad van State op 24 oktober 2012. (Zoals na de zitting op 26 juni door aanwezigen bij de zitting werd verwacht is het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd.) Uitspraak: Categorische vernietiging van Bp door Raad van State dd. 24 oktober 2012.pdf  

Veel argumenten werden door de gemeente ongegrond verklaard.

Maar intussen trok Kenamju zich terug uit het bouwplan.

Beroepschrift van Adviesbureau AMER 19436-AANV-BEROEP_2012050_2.pdf

Verweerschrift van de Gemeente dd. 13-09-2011

Medio 2010 droeg de wethouder de stadsadvocaat op een advies over de erfdienstbaarheid uit te brengen. Dat resulteerde in de brief dd.7-10-2010 van de stadsadvocaat.
De brief bleek een aaneenschakeling van onjuistheden. Zie "Reactie op de brief".
Over een nieuw onderzoek naar feiten is nog niets bekend.

Op het bouwterrein rust een erfdienstbaarheid die de bouw beperkt. Het bestemmingsplan houdt hier geen rekening mee.

 

Erfdienstbaarheid:

 1. Reactie op brief dd. 7-10-2010 van de stadsadvocaat.pdf   (idem: ingekorte reactie.pdf)
  Feitenonderzoek: Historische_grond_bij_Raamsingel-16.pdf

 2. Brief 7 oktober 2010 over Servituut van gemeente-advocaat.pdf

 3. Koopakte 1919 (Servituut met uitgetypte tekst) met servituutkaartje en voetnoten.pdf

 4. Koopakte 1919, handgeschreven origineel.pdf

Jurisprudentie over erfdienstbaarheid:

Algemeen: jurisprudentie servituten versus bestemmingsplannen.pdf

via Kluwer research: NJ 2002, 291,Rechtbank Utrecht, 15 augustus 2001, nr128520JHAZAOl-684, WN:ZL 1191, Haasnoot

De raad stelde op 20-10-2011 het bestemmingsplan vast, ondanks het gegeven dat de erfdienstbaarheid. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een bijzonder zwaar bouwplan.

Bestemmingsplan en vergaderverslagen:

 1. Brief_over_inzage_bp-KoBu-2011-43318.pdf

 2. verslag van de Raadsvergadering-20-01-2011_concept_gemeente (Deel Aldi).pdf

 3. De Bp Toelichting wordt aangepast door de gemeente?! De definitieve versie wordt verwacht op 3 maart 2011

 4. 40803_plankaart-Koninginnebuurt_1ste_partiële-herziening_versie19-01-2011 (plankaart).pdf

 5. Voorschriften_Bestemmingsplan-Kobu_januari-2011 Algemene Bepalingen.pdf

 6. Bestemmingsplan-Kobu_Totaal toelichting 250310 (versie april 2010).doc (Tijdelijke versie)

 7. ALDI\Eindnotitie_24-12-2010_selectie-Raamsingel.pdf

Relevante raadstukken en verslagen.
Citaat uit de notitie dd. 20-01-2011: "verlenen van een bouwvergunning. Bij die laatste besluiten kan een privaat-rechtelijke verhouding een grotere rol worden toegekend dan bij het vaststel-len van een bestemmingsplan."

Raadsstukken voor vergadering 20 januari 2011:
Agenda_Raadsvergadering_van_20-01-2011.pdf  met links naar originele Bestemmingsplan etc..
Bijbehorende stukken t.w.:

 1. Raadsstuk_Masterplan en Realisatie-ovk Raamsingel/Tempelierstraat_WZ/GM 2010/18267.pdf

 2. Bestemmingsplan Raadsstuk-STZ-RB-2010-57676_Kobu-1ste­-part-herz (van Raadsagenda 20-01-2011).pdf

 3. bijlage B Raamsingel - Tempelierstraat (met o.a.: Advies stadsadvocaat / uitsnede besluit GS dd. 12-06-2001/ Bouwplannotitie HBB / met gevelaanzicht Tempelierstraat / evt uitbreiding dansschool).pdf

 4. Brief wethouder aan de raad dd 20-01-2011 (vnl. inzake servituut en volume).pdf

 5. 20-01-2011 notitie stadsadvocaat maatschappelijke uitvoerbaarheid.pdf

 6. Verslag vergadering Commissie Ontwikkeling d.d. 13_01_2011.pdf

 7. (Insprekers) Verslag extra vergadering commissie ontwikkeling d.d. 13-01-2011 (inspreken .pdf
  Geluidsband van 13.01.11 Haarlem cie-Ontwikkeling.wma

 8. Brief_wethouder_13-01-2011 vnl. inzake milieu aspecten en servituut.pdf

 9. notitie dd.20-1-01-2011 aan wethouder mbt. Erfdiensbaarheid.pdf

 10. voorlopige plankaart versie 7-01-2011.pdf

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door GS in 2001 aan bestemmingsplan Koninginnebuurt Haarlem. 

"IV. onthoudt goedkeuring aan het gedeelte van het plan dat is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht Haarlem"

Documenten van Gedeputeerde Staten en Raad van State:
 1. Besluit van GS 12-06-2001 (nog niet beschikbaar)
 2. GSO1206.01.doc.pdf OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 juni 2001
 3. besluit GS_inz_BP-Koninginnebuurt-20010612_TEKST.pdf
 4. Idem als "beeld pdf": besluit GS inz BP Koninginnebuurt 20010612.pdf

Uitspraak Raad van State (zie verwijzing naar beschermd stadsgezicht op pagina 8):

 1. Uitspraak (2003) Raad van State 200103710 Bestemmingsplan Koninginnebuurt Haarlem.pdf
Overeenkomst tussen de gemeente Haarlem en de projectontwikkelaar HBB (Huib Bakker Bouw).
Citaat uit de overeenkomst: "De grond kan op dit moment nog niet vrij van erfdienstbaarheden worden geleverd. De erfdienstbaarheid zal derhalve, zonodig door middel van juridische procedure, moeten worden opgeheven of gewijzigd. De uitkomst hiervan is op voorhand echter nog niet zeker zodat het risico dienaangaande is afgedekt door middel van een ontbindende voorwaarde in artikel 25 van de anterieure overeenkomst."

Leveringsaktes HBB/Gemeente:

 1. Antérieure overeenkomst met HBB/Masterplan.pdf

 2. Leveringsakte van Raamsingel 16 a/b/c_HBB Afschrift_openbaar_register_digitaal_Hyp4_dl_54823_nr_178.pdf  (€ 900.000)

 3. Leveringsakte van HBB Tempelierstraat 35, HKB gebouw  (1.310.000)

 4. koopakte-1970_grond_naast_HKB_koper-Gemeente.pdf

NB. In de aktes wordt verwezen naar erfdienstbaarheid.

   
 

Het omstreden bouwplan van HBB